Regulamin platformy Zillaio

wydanie 2.02 z dnia 16.04.2020r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. DEFINICJE

ZILLAIO - Właścicielem portalu internetowego ZILLAIO.COM jest: NeXT-SoFT sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, przy al. Wiśniowej 36A/107b, 53-137 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000542595, NIP: 8992762414, REGON: 360756510, kapitał zakładowy: 5.000 złotych.

REGULAMIN - niniejszy dokument

portalu internetowego ZILLAIO - prowadzona przez NeXT-SoFT sp.z o.o. na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie zillaio.com

REJESTRACJA - procedura zakładania Konta

KONTO - prowadzone dla Użytkownika przez portal internetowy ZILLAIO

UŻYTKOWNIK - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez portal internetowy ZILLAIO

SPRZEDAJĄCY - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty

KUPUJĄCY - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary na portalu internetowy ZILLAIO

TOWAR - rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty

OFERTA - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru

TRANSAKCJE -procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a ZILLAIO, której przedmiotem są usługi świadczone przez platformę internetową Zillaio.com, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.3. Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do portalu internetowego ZILLAIO, musi aktywować link weryfikujący, przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres email w czasie rejestracji.

2.4. Podany adres email jest loginem do platformy internetowej ZILLAIO

2.5. Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z portalu internetowego ZILLAIO, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą. Użytkownik może dodać zdjęcie przedstawiające jego wizerunek, za pośrednictwem wskazanej funkcji w platformie internetowej ZILLAIO. Zdjęcie zostanie przypisane do Konta Użytkownika, pod warunkiem, że spełniać będzie wymagania techniczne określone przez platformę internetową ZILLAIO oraz nie będzie przedstawiać jakichkolwiek bezprawnych lub niestosownych treści, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii.

2.6. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta po dokonaniu przez niego Rejestracji.

2.7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w ZILLAIO po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie).

2.8. Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

a. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec ZILLAIO z tytułu usług świadczonych w ramach portalu internetowego ZILLAIO.

2.9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

a. udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,

b. udostępnienia Konta Zwykłego małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w odpowiednim formularzu. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.

2.10. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach portalu internetowego wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.1., lub w przypadku powzięcia przez ZILLAIO uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, ZILLAIO może:

a. uzależnić korzystanie z portalu internetowego ZILLAIO od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,

b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach portalu internetowego ZILLAIO,

c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

II. TRANSAKCJE

3. OFERTY

3.1. W ramach portalu internetowego ZILLAIO, Sprzedający określając warunki Oferty może udostępnić Kupującym szereg informacji, dokładnie opisujący oferowany towar.

3.2. Portal internetowy ZILLAIO stosuje domyślne sortowanie Ofert w ramach listy Ofert, które dostosowuje kolejność ich umieszczania

4. TOWARY ZAKAZANE

4.1. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2. Niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4.3. Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

4.4. Wystawianie niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

5.1. Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach portalu internetowego ZILLAIO formularz „Dodaj swoją ofertę”, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, portal internetowy ZILLAIO nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach portalu internetowego ZILLAIO – w szczególności w sposób określony w zdaniu poprzedzającym – nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5.2. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

5.3. Niezależnie od postanowień wskazanych w art. 4.1, Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

5.4. Wykonując czynności, o których mowa w art. 5.1, Sprzedający zleca portalowi internetowemu ZILLAIO publikację Oferty. Oferta przygotowana przez Sprzedającego zostanie zweryfikowana przez Moderatora pod kątem zgodności z Regulaminem.

5.5. Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty propozycji cenowy, czy też zaznaczenia przez Kupującego opcji „kupuje teraz”. Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty (publikacja) treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala portalowi internetowemu ZILLAIO na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści w następującym zakresie:

a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;

b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;

d. użyczania i wprowadzania do obrotu.

Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez portal internetowy ZILLAIO l i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym ZILLAIO jest uprawnione do korzystania z Treści . Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez portal internetowy ZILLAIO oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do ZILLAIO oraz podmiotów, którym ZILLAIO udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści. Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez portal internetowy ZILLAIO zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni portal internetowy ZILLAIO oraz podmioty, którym ZILLAIO udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.

5.6. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Oferty, w tym określania jej treści, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych dotyczących jej prezentowania i promocji w portalu internetowym ZILLAIO określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5.7. Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych w portalu internetowym ZILLAIO

6. PRZEBIEG TRANSAKCJI

6.1. Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru dokonuje wyboru opcji „Kupuje Teraz” lub „Zaproponuj cenę”. Dokonując powyższych czynności, Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.

6.2. Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego przez portal internetowy ZILLAIO lub gdy sprzedany zostanie Towar w Ofertach z opcją Kup Teraz. Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić:

a. na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w art. 6.8.

b. na podstawie decyzji portalu internetowego ZILLAIO, w sytuacjach opisanych w art. 8.2

6.3. Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę. W przypadku:

6.4. Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

7. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

7.1. ZILLAIO jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.

7.2. Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję teraz”.

7.3. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont

7.4. Kupujący, w związku z zawartą umową, dokonuje zapłaty za Towar natomiast postępując zgodnie z wskazówkami zawartymi na portalu internetowym ZILLAIO.

7.5. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży w cenie Oferty , odbiorcą jest ZILLAIO.

7.6. Kupujący otrzymuje dokument zawarcia transakcji (faktura VAT) od ZILLAIO.

7.7. Sprzedający otrzymuje fakturę VAT w zakresie kosztów prowizji ustalonych w załączniku nr 4 do Regulaminu

8. ROLA Portalu Internetowego ZILLAIO

8.1. Portal internetowy ZILLAIO nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach portalu internetowego ZILLAIO ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. ZILLAIO w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników w ramach portalu internetowego ZILLAIO. Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach portalu internetowego ZILLAIO, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, ZILLAIO ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert .

8.2. W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, ZILLAIO może:

a. zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię, w której publikowana jest Oferta,

b. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę.

8.3. ZILLAIO może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

8.4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, ZILLAIO może:

a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

Udzielenie Użytkownikowi upomnienia i ostrzeżenia nie skutkuje bezpośrednio zawieszeniem Konta Użytkownika lub ograniczeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach portalu internetowego ZILLAIO, stanowi jedynie informację, że w przypadku dalszego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, ZILLAIO może zawiesić Konto W przypadku powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu rozumianych jako:

1. nieuregulowanie przez Użytkownika należności względem ZILLAIO w wyznaczonym terminie,

2. podanie przez Użytkownika w ustawieniach Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),

3. udostępnienie przez Użytkownika Konta innym osobom niezgodnie z zasadami określonymi w art. 2.11 Regulaminu,

4. Publikacja przez Użytkownika Ofert, których przedmiotem są Towary zakazane określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub Towary dopuszczone warunkowo, a Użytkownik nie spełnił warunków niezbędnych do ich wystawienia, które to warunki wskazane zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu,

5. naruszanie zasad dotyczących wystawiania Ofert określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu,

6. Rejestrację wielu Kont i ich wykorzystywanie niezgodnie z zasadami określonymi w art. 2.10 Regulaminu,

7. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników,

8. podejmowanie działań mających na celu unikanie płatności w związku z naliczonymi przez portal internetowy ZILLAIO opłatami lub prowizjami,

9. dokonywanie zakupów w celu innym niż finalizacja Transakcji,

10. naruszanie zasad dotyczących zlecania ZILLAIO publikacji Ofert określonych w art. 5.4 Regulaminu,

8.5. O zawieszeniu Konta lub ograniczeniu dostępu do określonych usług Allegro.pl powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail , wskazując przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta. Użytkownik może odwołać się od decyzji ZILLAIO zgodnie z postanowieniami art.16 Regulaminu.

8.6. Niezależnie od zastosowania przez ZILLAIO postanowień art. 8.2, 8.3 lub 8.4 Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z portalu internetowego ZILLAIO, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem ZILLAIO lub innych Użytkowników. W przypadku udostępnienia ZILLAIO zdjęć, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z tych zdjęć w ramach określonych Regulaminem, a wykorzystanie go w ramach portalu internetowego ZILLAIO nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i zwolni ZILLAIO z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niezgodnym z prawem lub naruszającym prawa osób trzecich korzystaniem ze zdjęcia w ramach portalu internetowego ZILLAIO.

8.7. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec ZILLAIO i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług

8.8. Operatorzy usług płatniczych określonych w Załącznikach 4, działając na zlecenie oraz na podstawie przekazanych przez portalu internetowego ZILLAIO informacji, uprawnieni są do czasowego wstrzymania wypłaty środków Sprzedających w przypadkach i na warunkach szczegółowo określonych w załącznikach nr 4 Regulaminu (“Wstrzymanie Wypłaty”).

8.9. ZILLAIO może zakwalifikować Konto Sprzedającego do Wstrzymania Wypłaty w następujących przypadkach:

a. w stosunku do Sprzedających, którzy prowadzą działalność w ramach Konta Firma jako podmiot mający siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. OPŁATY I PROWIZJE

9.1. Usługi świadczone przez portal internetowy ZILLAIO są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

9.2. Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez portal internetowy ZILLAIO uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach Konta.

9.3. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez portal internetowy ZILLAIO opłatami lub prowizjami.

9.4. Za usługi świadczone w ramach portalu internetowego ZILLAIO, ZILLAIO wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta.

9.5. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje Załącznik nr 3 do Regulaminu.

10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

10.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach portalu internetowego ZILLAIO powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania portalu internetowego ZILLAIO lub szkodzą Użytkownikom.

10.2. Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

10.3. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wiadomość Kupującego w ciągu 24 godzin od jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

10.4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która jest rejestrowana przez przewoźnika i której nadawany jest numer śledzenia przesyłki, Sprzedający jest obowiązany do niezwłocznego udostępnienia prawidłowego numeru śledzenia przesyłki (nadanego przez przewoźnika po nadaniu przesyłki), przy czym czas wysyłki Towaru powinien nastąpić zgodnie z terminem określonym przez Sprzedającego w ramach formularza sprzedaży - w polu “Czas wysyłki”.

10.5. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach portalu internetowego ZILLAIO umowach.

10.6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na portalu internetowego ZILLAIO stanowią przedmiot praw ZILLAIO lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

10.7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach portalu internetowego ZILLAIO materiałów wymaga każdorazowo zgody ZILLAIO i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów ZILLAIO oraz Użytkowników. Zabronione jest:

a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest ZILLAIO, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,

b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w portalu internetowego ZILLAIO w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. INNE USŁUGI

12.1. ZILLAIO może świadczyć Użytkownikom inne usługi, wspomagające główną działalność portalu internetowego ZILLAIO lub ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług portalu internetowego ZILLAIO, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji, na zasadach określonych w regulaminach takich usług, a także polegające na pośredniczeniu portalu internetowego ZILLAIO w zawarciu umów na usługi osób trzecich.

12.2. ZILLAIO może udostępniać Użytkownikom informacje o usługach i oferty usług dostawców zewnętrznych (np. oferujących usługi finansowe, w tym ubezpieczeniowe), ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług portalu internetowego ZILLAIO, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji.

13. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

13.1. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, ZILLAIO przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.

13.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

13.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od portalu internetowego ZILLAIO w związku z korzystaniem z portalu internetowego ZILLAIO, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

13.4. Zabronione jest wykorzystywanie informacji, o których mowa w art. 13.3, w celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Użytkownika prowadzonej poza portalem internetowym ZILLAIO. W szczególności zabronione jest:

a) dołączanie do wysyłanego Towaru lub dostarczanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawierających informację o działalności komercyjnej prowadzonej poza portalem internetowym ZILLAIO (na przykład ulotek reklamujących sklep internetowy);

14. ZMIANY REGULAMINU

14.1. ZILLAIO jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez portal internetowy ZILLAIO.

14.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w portalu internetowego ZILLAIO, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym ZILLAIO, wykorzystując do tego skrzynkę email bok@zillaio.com.

15. ROZWIĄZANIE UMOWY portalem internetowym ZILLAIO

15.1. Świadczenie usług w ramach portalu internetowego ZILLAIO ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.

15.2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z portalu internetowego ZILLAIO dotyczącą wskazanego przez niego Konta. W tym przypadku, wszystkie dotychczas opublikowane Oferty Sprzedającego zostaną usunięte.

15.3. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez ZILLAIO za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

15.4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji ZILLAIO, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach portalu internetowego ZILLAIO, bez uprzedniej zgody ZILLAIO.

KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

16.1. Użytkownik może kontaktować się z ZILLAIO w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: NEXT-SOFT sp.z o.o. , al. Wiśniowa 36A/107b , 53-137 Wrocław,

b. elektronicznej : bok@zillaio.com

16.2. ZILLAIO może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

a. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,

b. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,

c. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

16.3. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez ZILLAIO lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja).

16.4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w portalu internetowego ZILLAIO (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

16.5. ZILLAIO rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, ZILLAIO zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

16.6. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZILLAIO może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

16.7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez ZILLAIO w ramach Reklamacji (Odwołanie).

17. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a ZILLAIO której przedmiotem są usługi świadczone przez portalu internetowego ZILLAIO na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ZILLAIO w ramach portalu internetowego ZILLAIO będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj.

Załącznik nr 1 - Lista towarów oraz usług zabronionych

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

2. Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).

3. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

4. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;

5. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;

6. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;

7. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);

8. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

9. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);

10. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.

11. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;

12. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;

13. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

14. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;

15. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

16. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;

17. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

18. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

19. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;

20. Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;

21. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;

22. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.

23. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające: tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione, naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

24. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym: Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ); Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail); Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont; Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

25. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);

26. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;

27. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

28. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

29. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;

30. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

31. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

32. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

33. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;

34. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.

35. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.

36. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mleko zastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne

37. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).

38. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier.

39. E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)

40. Zarejestrowane karty SIM.

Załącznik nr 2 - Zasady tworzenia opisu Transakcji

1. W celu stworzenia opisu Oferty, Sprzedający wypełnia dostępny na stosownej stronie portalu internetowego ZILLAIO formularz, w którym należy w szczególności zamieścić tytuł Transakcji, opis Towaru, określić kategorię odpowiadającą specyfice Towaru oraz rodzaj i sposób przeprowadzenia Transakcji (w tym określić czas trwania Transakcji oraz zgodnie z wyborem: określić cenę) oraz warunki dotyczące płatności. Opis Transakcji powinien być uzupełniony o co najmniej dwa zdjęcia prezentujące oferowany Towar. W formularzu sprzedaży Sprzedający może również, wybierając opcje dodatkowe, ustalić szczególny sposób prezentacji i promocji Transakcji w portalu internetowego ZILLAIO.

2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Transakcji treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu portalu internetowego ZILLAIO, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi oraz treści drastycznych.

3. W polu „Opis” Oferty, jej tytule oraz parametrach mogą być umieszczane wyłącznie informacje dotyczące oferowanego Towaru, przy czym w polu “Opis” dopuszczalne jest umieszczenie dodatkowych informacji na temat producenta tego Towaru oraz poinformowanie o innych Towarach dostępnych w ramach Ofert danego Sprzedającego. Zdjęcia zamieszczone w Ofercie muszą dotyczyć wyłącznie oferowanego Towaru. Dozwolone jest przedstawienie Towaru w kontekście jego zastosowania lub aranżacji. Zdjęcia mogą prezentować certyfikaty, technologie, elementy graficzne (np. strzałki). Zabronione są napisy poza wyjątkami: logo marki/producenta, oznaczenia kolorów i wzorów oraz liczby i jednostki.

4. Nagłówki nie mogą zawierać tekstu oraz danych kontaktowych. Zakazane są również treści promocyjne i ogłoszeniowe dotyczące działalności prowadzonej poza portalem internetowym ZILLAIO. Dozwolone jest logo marki/producenta oraz informacje wskazujące na oficjalny charakter prowadzonej na Koncie sprzedaży.

5. Oferta nie może zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych (np. propozycji „kupię/zamienię”) oraz innych elementów ułatwiających zakup towarów i usług poza portalem internetowym ZILLAIO.

6. Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty, w tym w jej tytule i parametrach, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania Towarów na portalu internetowego ZILLAIO.

7. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie portalu internetowego ZILLAIO lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.

8. Sprzedający zobowiązany jest wskazać w formularzu sprzedaży informacje o terminie wysyłki zamówienia.

9. Cena Towaru określona w Ofercie przez Sprzedającego musi być wskazana w wysokości brutto

10. Sprzedający zobowiązany jest przedstawić Towar na co najmniej dwoma zdjęciami (miniaturce) umieszczonym na serwerze należącym do portalu internetowego ZILLAIO. Zdjęcie to musi spełniać poniższe wymagania:

11. Prezentacja Towaru na zdjęciu musi mieć taką formę i postać, aby nie budziła wątpliwości, co do faktycznego i rzeczywistego przedmiotu sprzedaży, w ramach danej Oferty.

12. Towar prezentowany powinien być na białym, jednolitym tle (RGB 255.255.255). Wyjątek stanowią książki, filmy, muzyka i oprogramowanie. Miniaturka nie może zawierać jakichkolwiek dodatkowych elementów, w szczególności tekstów, elementów graficznych, ramek, logotypów itp.

13. W przypadku gdy zdjęcie Towaru nie pozwala na przedstawienie jego istotnych cech (kolor, smak, zapach) dozwolone jest graficzne określenie ich na miniaturce.

14. Dozwolone jest przedstawienie Towaru w kontekście jego zastosowania lub aranżacji (np. poprzez umieszczenie zdjęcia altany na tle ogrodu),

15. Sprzedającemu podczas tworzenia Oferty udostępnione są odpłatnie następujące opcje dodatkowe:

1. Pogrubienie - oznaczenie tytułu Oferty wytłuszczoną czcionką, w ramach wyszukiwania Towarów w portalu internetowego ZILLAIO;

2. Podświetlenie - oznaczenie odmiennym kolorem tła powierzchni, na której znajdują się dostępne w ramach wyszukiwania Towarów w portalu internetowego ZILLAIO informacje o Ofercie;

3. Wyróżnienie - prezentacja informacji o Ofercie na „liście promowanych ofert”, tj. w wyraźnie oznaczonym miejscu w ramach wyników wyszukiwania Towarów w portalu internetowego ZILLAIO, ponad tytułami Ofert Sprzedających, którzy nie dokonali wyboru omawianej opcji dodatkowej;

4. Strona działu - prezentacja informacji o Ofercie na stronie głównej działu (strona wyświetlana bezpośrednio po wybraniu nazwy działu z katalogu prezentowanego na stronie portalu internetowego ZILLAIO), przy wykorzystaniu mechanizmu losowo wybierającego każdorazowo trzy wyświetlanych Ofert.

5. Strona gówna - prezentacja informacji o Ofercie na stronie głównej działu (strona wyświetlana bezpośrednio po wybraniu nazwy działu z katalogu prezentowanego na stronie portalu internetowego ZILLAIO), przy wykorzystaniu mechanizmu losowo wybierającego każdorazowo wyświetlanych Ofert.

Załącznik nr 3 – Wysokość opłat i prowizji

1. ZILLAIO pobiera następujące opłaty i prowizje za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach portalu internetowego ZILLAIO:

a. opłaty za opcje dodatkowe,

b. prowizje od sprzedaży Towaru , opcja „Kupuje teraz” , opcja „akceptacja negocjacji oferty”

2. Opłaty, o których mowa w podpunktach a i b punktu powyższego, nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są sytuacje opisane w Części II, punkt 2 niniejszego Załącznika.

3. ZILLAIO może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach portalu internetowego ZILLAIO. Wysokość tych opłat określona jest każdorazowo w regulaminie danej usługi.

4. Wszystkie kwoty podane w niniejszym Załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). W przypadku, gdy wysokość opłaty lub prowizji ustalana jest jako procent od danej kwoty (np. ceny sprzedaży), jako podstawa ustalenia tej opłaty czy prowizji przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty prowizji zaokrąglane są w górę do pełnych groszy.

5. Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami Transakcji (w szczególności opłatami za publikację Oferty, opcje dodatkowe i opłatami za dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej oraz prowizjami od sprzedaży).

Część II. Opłaty

1. Publikacja Oferty w portalu internetowym ZILLAIO jest darmowa we wszystkich kategoriach

2. Wysokość prowizji od sprzedaży wynosi 2,95 % w każdej kategorii.

3. Użytkownik może wybrać opcje dodatkowe pozwalające ustalić szczególny sposób prezentacji strony z treścią Oferty i jej promocji na portalu internetowym ZILLAIO.

4. Opłata za każdą opcję dodatkową naliczana jest w momencie publikacji Oferty, a w przypadku późniejszego wyboru danej opcji – w momencie jej zastosowania.

5. Opłaty za opcje dodatkowe będą naliczane cyklicznie, zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie LINK

Załącznik nr 4 – Operatorzy usług płatniczych

Regulamin usługi Tpay

§1 Definicje

Nadaje się następujące znaczenie określeniom użytym w OWU:

1. Akceptant – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą i prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła z KIP Umowę ramową o współpracy;

2. AML – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.);

3. KIP (Spółka) – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN - wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com;

4. Konto Serwisu – rachunki bankowe Serwisu, których posiadaczem jest KIP, przeznaczone wyłącznie do obsługi transakcji realizowanych za pośrednictwem Serwisu;

5. OWU – niniejszy dokument stanowiący ogólne warunki świadczenia usług przez Spółkę;

6. Panel Akceptanta – część Serwisu Tpay udostępniona Akceptantowi, służąca administracji i kontroli danych dotyczących Transakcji oraz funkcji Tpay, w ramach której Akceptant może m.in. przeglądać historię transakcji, dokonywać wypłat zgromadzonych środków, modyfikować ustawienia konta Serwisu, dokonywać aktualizacji danych w zakresie określonym w OWU. Akceptant otrzymuje dostęp do Panelu Akceptanta przy pomocy identyfikatora i hasła, których weryfikacja następuje podczas logowania;

7. Płatnik – klient Akceptanta, który zamierza nabyć oferowane przez niego towary lub usługi, lub dokonać darowizny, za pośrednictwem Portalu poprzez dokonanie Płatności z użyciem Tpay;

8. Płatność – świadczenie pieniężne spełniane przez Płatnika wobec Akceptanta;

9. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Akceptanta, pod adresami podanymi podczas procesu rejestracji, za pośrednictwem którego Akceptant prowadzi sprzedaż towarów lub usług, lub przyjmuje darowizny, za które Płatnik dokonuje zapłaty przy użyciu Tpay;

10. Regulamin Transakcji – regulamin dokonywania płatności obowiązujący Płatnika;

11. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze zewnętrznym wobec Akceptanta i KIP, niemożliwe do przewidzenia, któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: działania o charakterze zbrojnym, walki, wojny i zamieszki w kraju świadczenia usług przez KIP dla Akceptanta, katastrofy przyrodnicze, epidemie, nieoczekiwane akty władzy ustawodawczej i wykonawczej;

12. Tpay (Serwis) – serwis internetowy, który jest prowadzony przez KIP, z wykorzystaniem którego Płatnik może wykonać Transakcję na rzecz Akceptanta;

13. Transakcja – zainicjowana przez Płatnika lub Akceptanta wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, dokonywana za pośrednictwem Tpay, za towary lub usługi nabyte w Portalu lub przekazane Akceptantowi darowizny. Transakcja identyfikowana jest przez tytuł przelewu, jednoznacznie powiązany z jej numerem, kwotą i Portalem. Transakcja występuje w „Tpay” w stanie:

a. Poprawna – Płatnik dokonał Płatności i środki zostały poprawnie zaksięgowane na Koncie Serwisu; zamówienie w Portalu widnieje jako opłacone;

b. Niepoprawna – Płatnik dokonał nadpłaty lub niedopłaty, środki zostały przekazane, ale oczekują na ręczne zatwierdzenie wPanelu Akceptanta;

c. Zapłacona – Płatnik dokonał Płatności i środki zostały przekazane na Konto Serwisu, ale system Akceptanta niepoprawnie odpowiedział na powiadomienie o wpłacie i status transakcji nie zmienił się w Portalu;

d. Oczekująca – Płatnik nie dokonał jeszcze wpłaty, dokonał jej z błędnym tytułem bądź nie została ona przekazana jeszcze przez bank Płatnika;

e. Zwrócona – Płatność została zwrócona na konto płacącego;

14. Umowa ramowa (Umowa) – umowa pomiędzy Akceptantem a KIP zawarta drogą elektroniczną lub poprzez wypełnienie formularza w formie pisemnej, której treść jest regulowana poprzez niniejsze OWU;

15. UUP – Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 ze zm.).

§2 Postanowienia ogólne

1. KIP oświadcza, że zaprojektowała i prowadzi internetowy serwis płatności o nazwie „Tpay”, w ramach którego umożliwia wykonanie transakcji płatniczych, zainicjowanych przez Akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności usługi KIP polegają na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu zleceń płatniczych Płatnika lub Akceptanta, mających na celu przekazanie

Akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring); a także wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń.

2. W ramach wykonywania usług, o których mowa w ust. 1 powyżej KIP na zlecenie Akceptanta udostępnia Płatnikom różnorodne metody wykonywania płatności, przyjmuje płatności Płatników na Konta Serwisu, potwierdza użytkownikom zrealizowanie płatności i przekazuje te płatności na konto Akceptanta, pomniejszone ewentualnie o kwoty należne Spółce tytułem prowizji, zgodnie z postanowieniami OWU, Umowy ramowej oraz Tabeli Opłat i Prowizji.

3. Czynności dokonywane w ramach Tpay nie mają charakteru czynności bankowych. Zawarcie Umowy ramowej nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.).

4. KIP nie prowadzi działalności w charakterze kredytodawcy ani pośrednika kredytowego wrozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.), jak również nie udziela kredytu płatniczego, o którym mowa w art. 74 ust. 3 UUP.

5. KIP posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarejestrowana w Rejestrze Usług Płatniczych pod nr IP27/2014. Nadzór nad KIP sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

6. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. KIP nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Płatnika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

§3 Zawarcie umowy i identyfikacja

1. Akceptant oświadcza, że prowadzi zgodną z prawem działalność w zakresie sprzedaży towarów, świadczenia usług lub działalność związaną z przyjmowaniem darowizn, za pomocą stron internetowych wskazanych w formularzu, oraz, że jego wolą jest zapewnienie Płatnikom możliwości dokonywania Płatności za towary i usługi lub tytułem darowizny za pomocą Tpay.

2. Zawarcie Umowy ramowej pomiędzy Akceptantem a KIP poprzedza złożenie KIP przez podmiot, który zamierza uzyskać status Akceptanta, oferty zawarcia tejże umowy, poprzez poprawne i pełne wypełnienie przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego podmiotu formularza rejestracyjnego drogą tradycyjną lub elektroniczną na stronie https://secure.tpay.com/panel/rejestracja.htm oraz zaakceptowanie OWU.

3. Umowa w zakresie dostępu do Panelu Akceptanta zostaje zawarta z chwilą przekazania Akceptantowi przez Spółkę komunikatu pocztą elektroniczną zawierającego numer identyfikacyjny (ID Odbiorcy) oraz hasło. Przekazanie komunikatu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Spółkę prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego. Brak potwierdzenia we wskazanym czasie lub komunikat odmowny oznaczają nieprzyjęcie oferty zawarcia Umowy ramowej ze strony Spółki. KIP zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia Umowy ramowej bez podania przyczyny.

4. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Panelu Akceptanta, tj. w szczególności możliwości dokonywania wypłaty środków z Transakcji zgromadzonych na Koncie Serwisu, a uwidocznionych w Panelu Akceptanta, konieczne jest dokonanie aktywacji przez pracownika Spółki. Aktywacja następuje po przekazaniu i ocenie wszystkich wymaganych dokumentów, których autentyczność nie budzi wątpliwości. Do czasu dokonania aktywacji:

a. KIP może odmówić wykonania jednorazowej Transakcji na kwotę przekraczającą równowartość 15.000 € (piętnastu tysięcy euro),

b. KIP może wyłączyć przyjmowanie na Konto Serwisu dalszych Płatności jeśli kwota środków z Transakcji zgromadzonych na Koncie Serwisu przekroczy równowartości 15.000 € (piętnastu tysięcy euro).

5. Akceptant posiadający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej otrzymuje komunikat obejmujący dane logowania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, po wypełnieniu formularza i dostarczeniu Spółce oraz ocenie wymaganych dokumentów sporządzonych w języku polskim lub urzędowo przetłumaczonych na język polski a wskazanych w ust. 6 i 7 poniżej

6. Poprzez podpisanie lub wysłanie formularza rejestracyjnego wraz z załącznikami Akceptant potwierdza poprawność zamieszczonych danych. Konieczność pobrania przez Spółkę oraz zakres wymaganych danych i dokumentów wynika z art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 i nast. AML. Na żądanie KIP, Akceptant zobowiązuje się przedłożyć kopie lub skany lub umożliwić wykonanie kopii lub skanów następujących dokumentów,:

a. dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru/ewidencji przedsiębiorców (np. wyciąg z Centralnej Ewidencji KRS, wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny równoważny, w przypadku podmiotów zagranicznych);

b. oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych na udostępnionym przez KIP formularzu;

c. potwierdzenie nadania NIP lub innego numeru identyfikacji podatkowej, w przypadku podmiotów zagranicznych;

d. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) Akceptanta będącego osobą fizyczną lub osób uprawnionych do reprezentacji Akceptanta niebędącego osobą fizyczną;

e. dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Akceptanta (jeżeli dotyczy);

f. dokument potwierdzający uprawnienie Akceptanta do korzystania z domen, w których prowadzony jest Portal. KIP może w każdym czasie zażądać przedłożenia oryginałów bądź poświadczonych urzędowo kopii ww. dokumentów, jak również innych dokumentów, zgodnie z art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 i nast. AML.

7. W celu przeprowadzenia weryfikacji klienta w rozumieniu art. 37 AML oraz ustalenia danych rachunku bankowego do wypłat, Akceptant jest zobowiązany do dokonania przelewu aktywacyjnego na rachunek bankowy Spółki. Proces aktywacyjny, obejmujący dokonanie przelewu aktywacyjnego, można rozpocząć po dokonaniu rejestracji i poprawnym zalogowaniu w Panelu Akceptanta. Dane bankowe muszą być zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji w Systemie oraz wynikającymi z przedłożonych dokumentów, a ich zgodność jest weryfikowana przez Spółkę. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych bankowych z danymi podanymi podczas rejestracji w Systemie i wynikającymi z przedłożonych dokumentów KIP może zażądać od Akceptanta przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności:

a. umowy rachunku bankowego wskazanego przez Akceptanta, jako rachunek do dokonywania wypłat środków pochodzących z Płatności;

b. wyciągu z rachunku bankowego wskazanego przez Akceptanta, jako rachunek do dokonywania wypłat środków pochodzących z Płatności;

c. potwierdzeń przelewów wykonanych z rachunku bankowego wskazanego przez Akceptanta, jako rachunek do dokonywania wypłat środków pochodzących z Płatności.

8. Akceptant zobowiązany jest złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym czy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów AML. Złożenie oświadczenia odbywa się poprzez zaznaczenie lub podpisanie odpowiedniej pozycji w formularzu rejestracyjnym. Akceptant zajmujący takie stanowisko zobowiązany jest nadto przesłać odpowiednie pisemne oświadczenie listem poleconym.

9. Zmiana danych podanych w formularzu rejestracyjnym (za wyjątkiem danych takich jak numer telefonu, adres e-mail oraz innych danych, których zmiana jest możliwa samodzielnie przez Akceptanta poprzez Panel Akceptanta) wymaga ponownej weryfikacji przez pracownika Spółki oraz zatwierdzenia zmian przez Spółkę.

10. W przypadku zmiany rachunku bankowego do wypłat lub gdy dane pobrane podczas dokonywania opłaty aktywacyjnej nie są zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji konieczne jest ponowne wykonanie procesu aktywacji, co wiąże się z ponownym poniesieniem opłaty aktywacyjnej, o której mowa w §8 ust. 2 lit. b. ppkt i OWU.

11. KIP jest uprawniona w każdym czasie, także po zawarciu umowy, do podejmowania wszelkich środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 AML, w tym czynności w celu identyfikacji i weryfikacji Akceptanta.

12. W przypadku powzięcia przez Spółkę wątpliwości co do prawidłowości podanych przez Akceptanta danych oraz w innych uzasadnionych sytuacjach, KIP może zażądać od Akceptanta w szczególności:

a. kopii rocznego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,

b. informacji o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

c. kopi zezwoleń, koncesji, ubezpieczeń, rejestracji oraz innej dokumentacji wymaganej przez odpowiednie przepisy,

d. biznesplanu na okres obejmujący czas trwania umowy, a w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, na okres co najmniej 2 lat,

e. wyciągów z rachunków bankowych/płatniczych,

f. informacji o kontrahentach.

13. Akceptant zobowiązany jest umożliwić Spółce przeprowadzenie audytu jego działalności, mającego na celu weryfikację i identyfikację Akceptanta w rozumieniu przepisów AML, jak również ocenę zgodności działalności Akceptanta z przepisami prawa i OWU – każde ewentualne przeprowadzenie audytu wymaga każdorazowego ustalenia przez Strony jego zasad, zakresu i terminu.

§4 Zasady świadczenia usług przez KIP. Prawa i obowiązki KIP

1. KIP zapewnia dokonywanie Płatności za pomocą różnorodnych metod wykonywania płatności, których lista znajduje się pod adresem https://tpay.com/metody-platnosci. Wyboru udostępnianych Płatnikowi w Portalu metod płatności dokonuje Akceptant w Panelu Akceptanta.

2. Udostępnianie przez Akceptanta możliwości autoryzacji Transakcji za pomocą karty płatniczej wymaga zawarcia odrębnej umowy, której warunki regulowane są przez wskazanego przez Spółkę dostawcę usług płatniczych.

3. KIP udostępnia Akceptantowi w każdym czasie, w ramach Panelu Akceptanta, informacje dotyczące środków pochodzących z Płatności i wykonanych Transakcji. Środki pieniężne pochodzące z Płatności są składane na wyodrębnionych rachunkach bankowych i pozostają z mocy prawa wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego i wyłączone z masy upadłości.

4. KIP oświadcza, że jest właścicielem oprogramowania oraz sprzętu niezbędnego do korzystania z Serwisu i zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania Serwisu na rzecz Akceptanta.

5. Akceptant dokona we własnym zakresie i na własny koszt integracji Portalu z Tpay według udostępnionej nieodpłatnie przez Spółkę dokumentacji technicznej Brak integracji uniemożliwia inicjowanie Transakcji w Portalu. Integracja serwisu Tpay z innym lub kolejnym Portalem Akceptanta wymaga uprzedniej weryfikacji i akceptacji tego Portalu przez Spółkę na zasadach określonych w OWU.

6. Każda Transakcja inicjowana w Tpay otrzymuje unikalny identyfikator, który jest automatycznie lub ręcznie przez Płatnika umieszczany w tytule przelewu bankowego wykonywanego na Konto Serwisu pod rygorem niezrealizowania danej Transakcji.

7. W celu wykonania transakcji Płatnik zobowiązany jest podać dane określone w Regulaminie Transakcji.

8. Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez Spółkę, zlecenie wykonania Transakcji jest inicjowane zawsze przez Akceptanta albo za jego pośrednictwem. Momentem otrzymania zlecenia jest dzień i godzina otrzymania autoryzowanego zlecenia przez Spółkę. Zlecenie płatnicze zainicjowane w dniu niebędącym dniem roboczym, lub po godzinie 17., uznaje się dla celów rozrachunkowych za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu, natomiast rozliczenie zlecenia dostępne jest w Panelu Akceptanta niezwłocznie po otrzymaniu informacji o skutecznej autoryzacji, 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem odstępstw wynikających z godzin pracy banków.

9. KIP zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia Transakcji, w przypadku naruszenia przez Akceptanta któregokolwiek z postanowień OWU, a także w razie powzięcia wątpliwości co do legalności danej Transakcji lub jej związku z działalnością terrorystyczną lub praniem pieniędzy.

10. KIP zastrzega sobie prawo do ustalenia dla Akceptantów limitów wartości pojedynczych Płatności, jak również limitów łącznej wartości Płatności wykonanych w każdym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Limity są widoczne w Panelu Akceptanta

§5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Akceptanta (osoby fizycznej), osób reprezentujących Akceptanta oraz beneficjentów rzeczywistych (na potrzeby przepisów AML), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

2. KIP jako Administrator wyjaśnia, iż:

a. podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Umowy ramowej oraz wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z AML;

b. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO tj. w celu realizacji Umowy ramowej oraz w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z AML;

c. dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

d. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług płatniczych oraz przez okres pięciu lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono na rzecz klienta ostatnią transakcję płatniczą lub – w przypadku Akceptantów będących osobami fizycznymi -przez okres pięciu lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono na rzecz klienta ostatni dokument księgowy – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy;

e. osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz przenoszenia, w zakresie nieobjętym realizowanymi przez Administratora obowiązkami wynikającymi z AML;

f. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.

3. Akceptant udostępnia KIP, zwykłe dane osobowe Płatników (klientów Akceptanta) co najmniej w zakresie:

a. numeru zamówienia,

b. opisu płatności,

c. kwoty płatności. Akceptant może, w zależności od stopnia integracji Systemu z Portalem, udostępnić KIP dodatkowe dane osobowe Płatników, w szczególności:

> imienia i nazwiska,

> adresu e-mail,

> adresu zamieszkania, (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

> numeru telefonu.

4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 3 powyżej będzie dokonywane w celu wykonania Transakcji oraz potwierdzenia Akceptantowi wykonania Transakcji.

5. Wskutek udostępnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, KIP staje się administratorem danych osobowych Płatników.

6. KIP stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.

§6 Zasady korzystania z Serwisu. Prawa i obowiązki Akceptanta

1. Zabronione jest wykorzystywanie Tpay do przyjmowania Płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również niedopuszczonych do obrotu handlowego na terenie kraju świadczenia usług płatniczych dla Akceptanta. Zabronione jest używanie Tpay w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Lista towarów i usług, za które przyjmowanie Płatności za pośrednictwem Serwisu jest zabronione stanowi Załącznik nr 1 do OWU opublikowany pod adresem https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania.

2. Akceptant przyjmuje do wiadomości, że nie ma podstaw do naliczenia odsetek od środków wpłaconych przez Płatników za okres od czasu ich wpłaty na rachunek Tpay do momentu ich przekazania na rachunek bankowy Akceptanta, chyba że środki te znajdują się na Koncie Spółki po upływie terminu określonego w §7 ust. 4 OWU, a stan taki jest następstwem okoliczności, za które KIP ponosi odpowiedzialność.

3. Akceptant przez cały czas trwania umowy, w ramach wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy, zobowiązuje się do zamieszczenia na internetowej stronie głównej Portalu, o ile Strony nie postanowią inaczej:

a. informacji, że Płatności w Portalu Akceptanta obsługuje serwis Tpay; b. materiałów graficznych informujących Płatników o możliwości szybkiej zapłaty przy pomocy Tpay, w szczególności logotypu Tpay połączonego z linkiem kierującym do strony internetowej https://tpay.com. Materiały graficzne jak i logotyp dostępne są w Panelu Akceptanta. W powyższym zakresie KIP upoważnia Akceptanta do używania logotypu i materiałów graficznych, do których prawa przysługują KIP.

4. KIP ma prawo umieszczenia na stronie https://tpay.com lub innej należącej do niej strony internetowej, logo Akceptanta w celu poinformowania, że jest on klientem Tpay.

5. Akceptant jest zobowiązany do udostępniania w Portalu następujących informacji i dokumentów:

a. pełnych danych Akceptanta (co najmniej: pełnej nazwy (firmy), adresu pocztowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu),

b. regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną określającego w szczególności:

i. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

ii. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

> wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu,

> zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

iii. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

iv. tryb postępowania reklamacyjnego.

c. polityki lub regulaminu ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu,

d. wszelkich innych danych wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności przepisy o ochronie konsumentów.

5a. Akceptant zobowiązuje się do poinformowaniaPłatnika o udostępnieniu jego danych osobowych(w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, numeru zamówienia oraz opisu i kwoty płatności) KIP w celu wykonania Transakcji.

6. Akceptant zobowiązuje się na żądanie KIP do złożenia wyjaśnień dotyczących realizacji świadczenia, za które Płatnik dokonał Płatności za pośrednictwem Serwisu, jak również dostarczenia na potwierdzenia spełnienia takiego świadczenia, w czasie obowiązywania umowy, jak również wterminie 3 lat od ustania jej obowiązywania i przez ten okres przechowywać odpowiedniądokumentację.

7. Akceptant zobowiązuje się do udostępnienia Panelu Akceptanta wyłącznie osobom umocowanym w należyty sposób do działania w imieniu i na rzecz Akceptanta.

8. Akceptant jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania ID i hasła do Panelu Akceptanta, z zachowaniem najwyższej staranności i nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym, a także zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Spółce stwierdzenie lub uzasadnione podejrzenie:

a. utraty, kradzieży oraz uzyskania przez osoby nieuprawnione jego ID do Panelu Akceptanta,

b. użycia ID lub/i hasła do Panelu Akceptanta przez osobę nieuprawnioną, pocztą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie Serwisu, telefonicznie, lub pocztą tradycyjną. Wskutek zgłoszenia KIP dokonuje blokady Panelu Akceptanta, w tym możliwości dokonywania wypłat. Postanowienia §9 OWU znajdują odpowiednie zastosowanie.

9. Skutki czynności dokonanych z użyciem ID i hasła do Panelu Akceptanta obciążają w pełni wyłącznie Akceptanta i odpowiada on za nie, jak za własne działania lub zaniechania.

10. W przypadku dokonania przez bank prowadzący Konto Serwisu bądź przez właściwe organy blokady środków zgromadzonych na Koncie Serwisu w związku z Transakcją, KIP jest uprawniona do dokonania potrącenia swojej wierzytelności, z tytułu zwrotu zajętych środków, z wierzytelnością Akceptanta, z tytułu wypłaty środków pochodzących z Płatności. W przypadku, gdy saldo środków pochodzących z Płatności znajdujących się na Koncie Serwisu nie pozwala na opisane wyżej potrącenie, Akceptant jest zobowiązany do wpłaty brakującej kwoty na wskazany przez KIP rachunek bankowy w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

11. KIP wdraża bezpieczną procedurę powiadamiania Akceptanta w przypadku wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia, lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa.

12. W zakresie nieuregulowanym w OWU zastosowania mają zasady opisujące dokonywanie Transakcji w Tpay zawarte w instrukcji obsługi na stronach https://tpay.com i dokumentacji technicznej Tpay, chyba że są one sprzeczne z OWU.

§7 Zasady wypłaty zgromadzonych środków

1. KIP doprowadza do uznania Konta Serwisu kwotąnPłatności pomniejszoną ewentualnie o wysokośćnopłat należnych KIP nie później niż do końcannastępnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia,no którym mowa w §4 ust. 8 OWU.

2. Akceptant może dokonać wypłaty środków pochodzących z Płatności w każdym czasie przy pomocy Panelu Akceptanta i pozytywnej weryfikacji jego ID Odbiorcy i hasła. Gdy Akceptant nie wybierze innej możliwości, wypłaty są dokonywane w sposób zautomatyzowany, każdego dnia.

3. Dyspozycje wypłaty środków pochodzących z Płatności mogą być także składane cyklicznie według ustalonego przez Akceptanta harmonogramu lub po zgromadzeniu określonej przez Akceptanta ilości środków.

4. Niezależnie od wybranej przez Akceptanta metody wypłat KIP zobowiązuje się do Przekazania należnych Akceptanta środków na rachunek bankowy Akceptanta w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, z wyłączeniem sobót, od dnia złożenia przez Akceptanta dyspozycji.

5. W celu ochrony Płatników oraz zapobiegania nieautoryzowanym zmianom danych do wypłat, KIP ma prawo wystąpić przed realizacją wypłaty zgromadzonych środków o przekazanie aktualnych dokumentów Akceptanta lub osób go reprezentujących w terminie do 30 dni od wysłania żądania przez KIP. W przypadku nieprzekazania dokumentów we wskazanym terminie, KIP ma prawo zwrócić zgromadzone środki Płatnikom. Wszelkie koszty zwrotu ponosi Akceptant.

6. Przed dokonaniem zwrotu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, KIP dokona wszelkich możliwych starań w celu skontaktowania się z Akceptantem drogą elektroniczną i telefoniczną, celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ewentualnego wydłużenia czasu oczekiwania na dostarczenie dokumentów przez Akceptanta.

7. Akceptant może złożyć dyspozycję zwrotu zrealizowanej Płatności (takiej, która uzyskała status zakończonej - „Poprawna”) na rzecz Płatnika (np. z tytułu reklamacji, zwrotu Towaru). Złożenie dyspozycji następuje za pośrednictwem Panelu Akceptanta. KIP wykonuje taką dyspozycję w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Akceptanta dyspozycji, pod warunkiem wystarczającego salda (na pokrycie kwoty zwracanej Transakcji i opłaty za zwrot, o której mowa w §8 ust. 2 lit. b. ppkt iii środków pochodzących z Płatności, zgromadzonych na Koncie Serwisu oraz przekazania Spółce wszelkich niezbędnych danych do wykonania zwrotu. Prowizja dla Spółki nie podlega zwrotowi dla Akceptanta. Dodatkowo Akceptant ponosi koszt zwrotu środków zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Serwisu.

8. Wszystkie transakcje płatnicze, o których mowa w niniejszym paragrafie, są przez KIP wykonywane bezgotówkowo, z wykorzystaniem polecenia przelewu.

9. Dokonywanie wypłat środków pochodzących z Płatności na zasadach innych aniżeli określone w OWU wymaga zawarcia odrębnej umowy.

10. Dokonanie wypłaty środków pochodzących z Płatności w walucie innej niż złoty polski (PLN) odbywa się według kursu sprzedaży danej waluty Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank Raiffeisen Polbank) na dzień zlecenia przez KIP polecenia przelewu środków (w przypadku zautomatyzowanych i cyklicznych wypłat) lub na dzień złożenia dyspozycji wypłaty środków przez Akceptanta (w pozostałych przypadkach). Tabela kursów walut jest dostępna na stronie www.raiffeisenpolbank.com.

11. W przypadku dokonania wypowiedzenia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym Umowy ramowej środki Akceptanta pochodzące z Płatności są automatycznie wypłacane przez KIP najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy ramowej na rachunek bankowy Akceptanta. Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy środki zostają zablokowane wskutek podejrzenia naruszenia przez Akceptanta przepisów prawa, w tym gdy jest to wymagane przepisami AML.

§8 Opłaty i rozliczenia

1. KIP wystawia faktury VAT za pobraną prowizję od Płatności Płatników oraz za pozostałe opłaty raz w miesiącu za miesiąc ubiegły, o ile Umowa ramowa nie stanowi inaczej. Faktura dostępna będzie do wydruku poprzez Panel Akceptanta. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, bez podpisu odbiorcy.

2. Serwis Tpay jest płatny. Akceptant przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady i wysokości opłat wskazane w §6 OWU, przy czym:

a. prowizja – pobierana jest od transakcji;

b. opłaty - pobierane są w zależności od czynności i obejmują m.in.:

> i. opłatę aktywacyjną (weryfikacja numeru rachunku bankowego do wypłat);

> ii. opłatę za wypłatę zgromadzonych środków;

> iii. opłatę za zwrot pieniędzy Płatnika zlecony Spółce.

> iv. opłatę dodatkową.

3. Szczegółowa Tabela Opłat i Prowizji Serwisu, która obejmuje wszystkie opłaty związane z korzystaniem z Serwisu obowiązujące Akceptanta, dostępna jest na stronie internetowej https://tpay.com/oferta. Akceptanta obowiązuje stawka opłat aktualna w dniu dokonywania danej czynności.

4. Opłata pobierana podczas procesu aktywacyjnego jest bezzwrotna. Faktura VAT za dokonanie opłaty aktywacyjnej jest dostępna w Panelu Akceptanta.

5. Akceptant wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń przez KIP ze środkami pochodzącymi z Płatności, obejmujących wszystkie wymagalne należności.

§9 Blokada dostępu i zamrażanie środków

1. KIP może wstrzymać dokonywanie wypłat w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do identyfikacji Akceptanta lub celu Transakcji, a także gdy jest to wymagane przepisami prawa.

2. KIP może odmówić realizacji Transakcji, dokonać blokady Panelu Akceptanta, wstrzymania Transakcji lub zamrożenia wartości majątkowych pochodzących z Płatności, a znajdujących się na Koncie Serwisu Akceptanta w razie:

a. powzięcia przez KIP podejrzenia o:

> i. naruszeniu lub możliwości naruszania przez Akceptanta przepisów prawa, postanowień OWU, Umowy ramowej lub nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Akceptanta,

> ii. posługiwaniu się Identyfikatorem i hasłem do Panelu Akceptanta przez osobę nieuprawnioną, w szczególności w przypadku wielokrotnego wpisania błędnego hasła przy próbie zalogowania z wykorzystaniem danego identyfikatora,

> iii. oferowaniu przez Akceptanta dóbr lub usług z naruszeniem zakazów, o których mowa w §6 ust. 1 OWU,

> iv. zaistnieniu zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu Serwisu;

b. podjęcia przez KIP czynności, o których mowa w §3 ust. 6-13 OWU;

c. gdy jest to wymagane przepisami AML lub gdy żądanie zostało skierowane przez właściwy organ;

d. przekroczenia przez Akceptanta limitów, o których mowa w §4 ust. 10 OWU;

e. dokonania przez KIP negatywnej oceny ryzyka wykonania Transakcji.

3. Środki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, KIP stosuje wedle swojego wyboru, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności lub w oparciu o przepisy prawa lub żądanie właściwego organu, przy czym blokada Panelu Akceptanta oraz zamrożenie wartości majątkowych pochodzących z Płatności może nastąpić wyłącznie w wypadkach przewidzianych w ust. 2 lit. a-c. O zastosowaniu ww. środków KIP informuje Akceptanta za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że jest to niedopuszczalne z mocy przepisów prawa lub decyzji właściwego organu.

4. W przypadku blokady w wyniku okoliczności, o których mowa w ust 2 lit. a. ppkt ii powyżej, Akceptant jest zobowiązany do przeprowadzenia procedury resetowania hasła według wytycznych przedstawionych przez KIP.

5. KIP odstępuje od stosowania środków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej wraz z potwierdzeniem ustania przyczyn ich zastosowania.

§10 Odpowiedzialność KIP

1. KIP świadczy usługi płatnicze na podstawie UUP i ponosi odpowiedzialność za wykonanie Transakcji na zasadach i w zakresie w niej uregulowanym.

2. KIP nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem, w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnej odpowiedzialności. KIP nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Płatnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika (rodzaj towaru, jego jakość, gatunek, wady, brak odbioru towaru przez Płatnika itp.). W przypadku obciążenia KIP jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialnością z powyższego tytułu – odszkodowawczą, karami umownymi czy innymi sankcjami pieniężnymi i niepieniężnymi - Akceptant zobowiązuje się do zwolnienia KIP z takiej odpowiedzialności.

3. KIP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe po złożeniu przez KIP zlecenia w banku, jak również za niezrealizowane lub opóźnione transakcje płatnicze będące następstwem podania przez Akceptanta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwią wykonanie przelewu bankowego.

4. Zastosowanie środków, o których mowa w §9 ust. 1 i 2 OWU nie może być traktowane, jako przejaw nienależytej staranności KIP, a odpowiedzialność KIP wobec Akceptanta, w szczególności wszelkiego rodzaju odpowiedzialność odszkodowawcza, za skutki zastosowania tych środków jest wyłączona.

5. Akceptant ani KIP nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę będącą następstwem Siły wyższej.

6. KIP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty bądź zmiany zakresu zezwoleń lub innych uprawnień koniecznych do wykonywania Umowy ramowej, jak również odmowy wydania takich zezwoleń czy uprawnień przez odpowiednie organy.

7. Odpowiedzialność KIP jest ograniczona do rzeczywistych strat.

§11 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące realizacji Transakcji płatniczej oraz funkcjonowania Serwisu Tpay wyjaśnia KIP.

2. Akceptant nie ponosi przed Płatnikiem odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawnie wykonane Płatności w Tpay Wszelkie reklamacje Płatników otrzymane przez Akceptanta kieruje on do Tpay za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Tpay lub pocztą na adres Spółki.

3. Akceptant może wnieść reklamację w formienpisemnej, w tym przesyłką pocztową na adres KIP, ,nw formie elektronicznej z wykorzystaniemnformularza znajdującego się pod adresem https://tpay.com/kontakt/formularz-kontaktowy lub na adres poczty elektronicznej info@tpay.com.

4. Akceptant winien umieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym: przyczynę reklamacji, swój adres email, identyfikator Transakcji, kwotę Transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Transakcji oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność. KIP może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji.

5. KIP potwierdza wpływ reklamacji za pomocą wiadomości automatycznej wraz ze wskazaniem numeru reklamacji. Odbiorca powinien zachować ww. numer do celów dalszej korespondencji.

6. KIP zobowiązuje się do pełnej obsługi reklamacji oraz udzielania odpowiedzi najpóźniej w ciągu 15 (piętnastu) dni. Odpowiedź na reklamację jest wydawana zgodnie z życzeniem Akceptanta na jego adres poczty elektronicznej. W innych przypadkach KIP udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, KIP:

a. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy;

c. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

8. KIP umożliwia złożenie reklamacji przez pełnomocnika, dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej.

9. Termin na zgłaszanie reklamacji przez Akceptanta wynosi 30 dni od daty zdarzenia, jednak złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Akceptanta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie jej przez Spółkę.

10. Akceptant zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Panelu Akceptanta.

11. Jeżeli Akceptant nie dokona powiadomienia, o którym mowa powyżej w terminie 30 dni od dnia wykonania nieautoryzowanej lub nienależytego wykonania Transakcji albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia względem Spółki z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.

12. KIP może samodzielnie podważyć Płatność, jeśli stwierdzi istnienie przesłanek do złożenia przez Płatnika reklamacji dotyczącej Płatności. Uprawnienie to wygasa w terminie 13 miesięcy od dnia dokonania Płatności.

13. Akceptant może zostać zobowiązany do poniesienia, na podstawie faktury wystawionej przez KIP, niezbędnych i udokumentowanych kosztów związanych z obsługą reklamacji uiszczonych przez KIP.

§12 Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który dla Akceptanta wynosi miesiąc, a dla KIP dwa miesiące, składając oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej lub formularza dostępnego w Panelu Akceptanta.

2. KIP może zawiesić lub rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a. zastosowania środków, o których mowa w §9 ust. 1 lub 2 OWU,

b. gdy na podstawie oceny dokonanej przez KIP istnieje wysokie ryzyko związane z realizacją Transakcji na rzecz Akceptanta,

c. gdy KIP poweźmie informację, że Akceptant zaprzestał lub uchyla się od wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań względem Płatników, zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej lub zlikwidował tę działalność,

d. Odbiorca nie udziela wymaganych informacji lub nie przedkłada dokumentów, do których przestawienia jest zobowiązany względem KIP,

e. w przypadku, gdy niezgodność danych bankowych z danymi podanymi podczas rejestracji w Systemie i wynikającymi z przedłożonych dokumentów, o czym mowa w §3 ust. 7 OWU, nie zostanie wyjaśniona lub usunięta,

f. w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w §3 ust. 9 OWU,

g. w przypadku naruszenia przez Akceptanta postanowień OWU, pomimo wezwania go przez KIP pisemnie lub drogą elektroniczną do zaprzestania tych naruszeń.

2(1).W przypadku rozwiązania Umowy ramowej ze skutkiem natychmiastowym Akceptant zachowuje dostęp do Panelu Akceptanta do pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym doszło do rozwiązania Umowy.

3. Zasady realizacji Transakcji, w tym zakres wymaganych informacji, określenie sposobu i procedury udzielania zgody na wykonanie transakcji płatniczej oraz wycofywania takiej zgody, a także odwołania zlecenia płatniczego znajdują się w Regulaminie Transakcji.

4. Aktualna wersja OWU jest dostępna pod adresem https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania. KIP jest uprawniona do jednostronnej zmiany treści OWU. W takiej sytuacji KIP poinformuje Akceptanta o wprowadzanych zmianach w Panelu Akceptanta nie później niż 14 dni przed proponowaną datą rozpoczęcia ich stosowania. Jeżeli Akceptant nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, ma możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym od dnia umieszczenia informacji w Panelu Akceptanta. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Akceptant nie zgłosi dostawcy usług płatniczych sprzeciwu wobec takich zmian, to uznaje się, że wyraził na nie zgodę. Jeżeli Akceptant odrzuci te zmiany, to ma on prawo wypowiedzieć umowę ramową bezpłatnie i ze skutkiem od dowolnej daty aż do dnia, w którym dane zmiany zostałyby zastosowane.

5. Zmiany kursów walutowych mogą być stosowane natychmiastowo i bez wcześniejszego powiadomienia.

6. Zabrania się przenoszenia praw i obowiązków Akceptanta na podmioty trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody KIP (zakaz cesji).

7. Strony zgodnie oświadczają, że zdobyte w czasie trwania współpracy dane dotyczące działalności, finansów, informacji oraz specyfikacji technicznej, dokonywanych czynności stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres obowiązywania umowy jak również po jej zakończeniu.

8. Wszelkie stosunki prawne wynikłe z OWU podlegają prawu polskiemu, a umowa oraz czynności z niej wynikające dokonywane są w języku polskim.

9. Przepisy art. 661 § 1 – 3 kodeksu cywilnego nie znajdują zastosowania do Umowy ramowej oraz OWU.

10. Do Umowy oraz OWU nie stosuje się w całości przepisów Działu II (poza art. 32 a) oraz art. 34 , art. 35 - 37, 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2 - 5, art. 47, art. 48, art. 51, art. 144 - 146 UUP. Termin określony w art. 44 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych zastępuje się terminami określonymi w §11 ust. 8 i 10 OWU. W zakresie wyłączonym zastosowanie znajdują właściwe postanowienia OWU.

11. W okresie obowiązywania umowy Akceptant ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień umowy w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji, a za jego zgodą wyrażoną w dowolnej formie także pocztą elektroniczną;

12. Dane adresowe KIP zamieszczone w OWU stanowią aktualne dane umożliwiające skontaktowanie się z KIP. Kontakt jest możliwy telefonicznie, drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.

13. Dla wszelkich sporów wynikłych ze stosunków prawnych pomiędzy stronami, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznana za niebyłą umowy, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

14. Akceptant może wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na działanie Spółki, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.

15. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 1 października 2018 r.