wydanie 1.102 z dnia 16.11.2019r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje wstępne

Administratorem Twoich danych osobowych jest: NeXT-SoFT spółka z ogranioczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą al. Wiśniowej 36A, lok 107b, 53-137 Wrocław, KRS: 0000547008, NIP: 8992763738, REGON: 360991569

Podanie Twoich danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Podanie danych jest konieczne w celu :

(dalej jako: Usługi).

Pamiętaj!

O konieczności aktualizowania podanych przez Ciebie Twoich danych osobowych. Jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług.

W sprawach z zakresu ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres bok@Zillaio.com

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przechowywane na naszych serwerach lub serwerach podmiotów z nami współpracujących. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z nami, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO)

O jakie dane osobowe prosimy i dlaczego?

Czy pobieramy Twoje dane również w sposób automatyczny?

1. W związku z wejściem na stronę internetową Zillaio.com pobieramy następujące dane :

Dane te pobieramy w celu :

Dane te pobieramy za pomocą następujących narzędzi informatycznych;

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies stanowiącej integralną część niniejszej Polityki Prywatności

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy zamawiasz usługę w postaci Newsletter, jak również w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na uczestnictwo w akcjach marketingowych.

Pobieramy wówczas następujące dane;

Dane te pobieramy w celu:

3. Informujemy także, iż w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularzy internetowych dostępnych na tej stronie – dokonujemy zapytania w ramach wtyczki reCAPTCHA, co obejmuje wysyłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google Inc.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Miej również na uwadze, że możemy potrzebować Twoich danych w celu obsługi ewentualnych roszczeń (ochrona Ciebie lub Administratora) lub z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których musimy lub powinniśmy je przechowywać (np. przepisy prawa podatkowego)

Zapewniamy, że gdy faktycznie nie będziemy potrzebować Twoich danych osobowych w celu świadczenia Usług lub z innych powodów, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Udostępnimy Twoje dane w sytuacjach, w których obowiązujące przepisy prawa nakazują nam ich udostępnienie uprawnionym organom państwowym.

Jakie są Twoje prawa dotyczące danych osobowych, które nam przekazujesz?

art. 7 ust. 3 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Nie wpływa ono na przetwarzanie Twoich danych dokonywane przed cofnięciem przez Ciebie zgody.

Cofnięcie zgody nie powoduje dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji ale może uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług, które możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

art. 21 RODO

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będzie on zasadny i nie będzie podstaw do przetwarzania Twoich danych, usuniemy te dane wobec, których został wniesiony sprzeciw. -

art. 17 RODO

Masz prawo do bycia zapomnianym. Możesz żądać od nas usunięcia swoich danych osobowych:

art. 18 RODO

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych gdy:

Pamiętaj!

Jeżeli zgłosisz żądanie ograniczenia przetwarzania to do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z usług platformy jeżeli będzie wiązało się to z przetwarzaniem danych objętych żądaniem

art. 15 RODO

Masz prawo żądać od nas potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli okaże się, że je przetwarzamy wtedy masz prawo do uzyskania do nich dostępu, możesz też uzyskać informacje o celach, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO. Masz prawo uzyskać też kopię swoich danych osobowych.

art. 16 RODO

Masz prawo do złożenia wniosku o sprostowanie i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.

art. 20 RODO

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, administratora danych osobowych. Możesz również żądać abyśmy wykonali to za Ciebie, o ile jest to technicznie możliwe.

Pamiętaj!

Mimo żądania usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, możemy zachować pewne Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli występujesz do nas z którymkolwiek z powyższych żądań, spełnimy je lub odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Jednakże w przypadku gdy- z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy ale poinformujemy Cię wcześniej o zamiarze przedłużenia terminu.

Pamiętaj!

W każdej chwili możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Pamiętaj!

Jeżeli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały przez nas naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki prywatności i inne informacje

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian do Polityki prywatności o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki funkcjonowania portalu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Jesteś zobowiązany do zapoznawania się z ww. zmianami.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień kontaktuj się z nami pod adresem bok@Zillaio.com